Bütin dünýäde kabeli öndüriji we üpjün ediji bolmak
Täzelenýän energiýa
Kabel çözgütleri
banner_icon

önümlerimiz

Çialawn

Çialawn hakda

Ialüzlerçe dürli simler we kabeller bilen, Chialawn dünýädäki müşderilerine has köp baha hödürleýär.Bütin dünýäde kabeli öndüriji we üpjün ediji bolmak biziň şygarymyz.Kabel işinde doly hyzmat bilen dürli innowasion çözgütleri hödürleýäris.

hakda
hakda
Kabel dolandyryşy

Kabel dolandyryşyKabel dolandyryşy

“Chialawn” zawodynyň önümi dolandyrmagyň standartlary, bellemek, klassifikasiýa etmek, saklamak we ibermek ýaly taýýar kabelleri dolandyrmak üçin birnäçe düzgünlere we çärelere degişlidir.

Kabel dizaýny

Kabel dizaýnyKabel dizaýny

Custörite sim we kabel çözgütleri, iş şertleri, daşky gurşaw faktorlary we güýç talaplary ýaly faktorlary göz öňünde tutup, programmanyň takyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir we öndürilýär.

Kabel nusgasy önümçiligi

Kabel nusgasy önümçiligiKabel nusgasy önümçiligi

Kabel nusgasy öndürmek, kabelleri öndürmekde möhüm ädimdir.Nusga önümçiligi öndürijilere köpçülikleýin önümçilige başlamazdan ozal önümleriniň hilini, işleýşini we öndürijiligini barlamaga mümkinçilik berýär.

Zynjyr we ammar

Zynjyr we ammarZynjyr we ammar

Chialawn, müşderilerimize inwentar we pul akymlaryny has gowy dolandyrmaga kömek etmek üçin tygşytly sim we kabel satyn alyş hyzmatlaryny hödürleýär.Üpjün edijilerimiz bilen ýakyndan işleşip, hödürleýän önümlerimiziň bäsdeşlik bahalary barada gepleşik geçirip bileris.

güwänamalar

Iň uly höwesimiz, müşderilerimiziň ynamydyr

Angoladaky Benguela podstansiýasy taslamasy:

2022 05 03

Çialawn kabeliniň hyzmatdan soňky topary işlemekden hoşal, köp ýyllap gatnaşyk saklap bileris diýip umyt edýäris.

Şäher elektrik ulgamlary taslamasy Günorta Afrikanyň ýerli häkimligi Wiktor Hanýe:

2021 04 05

Çialawn kabelleri bilen işewür gatnaşyklarymyzy täzelenýän şäher elektrik torlary taslamasynda başladyk, olary maslahat bermekden çekinmeris.

Angoladaky Luanda köne jaýyň durkuny täzelemek:

2022 08 09

"Luanda köne jaýy abatlamak" taslamamyz üçin Çialawndan 15 (30) kW orta woltly tok kabeli, olaryň gowy hyzmaty bar, biz olar bilen işlemekden hoşal bolduk.

Power China:

2022 06 08

Aýratyn-da önümiň hili we Çialawndan eltmegiň netijeliligi bizi haýran galdyrdy.

CSECE Sinszýan gurluşyk we in Engineeringenerçilik topary:

2022 09 05

Çialawn kabellerinde adamlar bilen işlemek ýakymly.Hyzmatlary Çialawn kabellerinden alýarys iň gowusy.

China Baowu Steel Group Corporation Limited:

2022 01 09

Çialawn kabelleri bilen toplan tejribämiz gaty gowy boldy.Sorag-jogap bermekden başlap, hyzmatlarynyň kämildigini gördük.

indiki düwme
test_1
müşderi (1)
müşderi (2)
müşderi (4)
müşderi (1)
müşderi (5)

Biziň üçin soraglar barmy?

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.